Organizacja szkoleń w dziedzinie BHP wynika z obowiązujących przepisów
- podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

WEJŚCIE DO STREFY KLIENTA >

Usługi BHP

I Kompleksowa obsługa BHP (Outsourcing)

 

W ramach usługi zewnętrzny pracownik służb BHP zajmie się kompleksowo sprawami BHP w Państwa firmie. Do zakresu jego obowiązków będzie należało:

 

1. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej.
2. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
3. Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
4. Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
5. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
6. Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
7. Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
8. Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
9. Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną
10. Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
11. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.

12. Kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.

13. Uczestniczenie podczas kontroli jednostek kontrolujących takich jak PIP i PIS.

14. Nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych.

Oraz inne nie wymienione wyżej usługi w zakresie BHP.

 

II Wypadki przy pracy

 

Nasza firma przygotowuje pełną dokumentację związaną z wypadkiem przy pracy biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. W ramach dochodzenia zostają przesłuchani poszkodowani i świadkowie oraz przeprowadza się oględziny miejsca wypadku i przeprowadza procedurę ustalenia czy wypadek był wypadkiem przy pracy czy nie był i jakie były przyczyny wystąpienia wypadku.

Ze względu na złożoność procesu ustalenia okoliczności wypadku i przeprowadzenie procedury i dokumentacji powypadkowej zachęcamy do korzystania z naszych usług w tym zakresie.

 

III Ocena Ryzyka Zawodowego

 

Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo istotnym aspektem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poprzez identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy pozwala na przeciwdziałanie lub eliminację tych zagrożeń.

Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca ma obowiązek przeprowadzić na wszystkich występujących u pracodawcy stanowiskach pracy i w przypadku gdy:

1. Gdy tworzone są nowe stanowiska pracy lub zmienia się ich wyposażenie.

2. Przy doborze stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych i mutagennych.

3. Gdy następuje zmiana organizacji pracy.

Nasza firma przygotowuje pełną dokumentację z zakresu Oceny Ryzyka Zawodowego z wykorzystaniem wysokiej jakości oprogramowania, zawansowanych metod identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy.

 

IV Dokumentacja BHP

 

W tej dziedzinie zajmiemy się pełną dokumentacją BHP w Państwa firmie.

1. Dokumentacja powypadkowa i rejestr wypadków przy pracy.

2. Dokumentacja chorób zawodowych i rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe.

3. Dokumentacja dotycząca szkoleń BHP.

4. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.

5. Wewnątrz zakładowe procedury i zarządzenia dotyczące spraw BHP w firmie.

6. Prowadzenie rejestru wyników pomiarów, badań lekarskich, i szkoleń bhp.

7. Dokumentacja analizy stanu BHP.

 

V Dobór obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

 

Stworzymy dla Państwa firmy zasady gospodarowania obuwiem i odzieżą roboczą oraz pomożemy w doborze środków ochrony indywidualnej na określonym stanowisku.

Zaprowadzimy rejestr środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.

 

VI Nadzór nad warunkami pracy.

 

W ramach tej usługi nadzór nad warunkami pracy prowadzony przez zewnętrznego pracownika służb BHP.

Kontrola ta ma na celu zidentyfikowanie nieprawidłowości w procesach technologicznych i pracy w Państwa firmie. Cykliczne przeprowadzanie kontroli zmniejsza ryzyko strat finansowych podczas kontroli jednostek kontrolujących takich jak PIP i PIS.

W ramach kontroli sprawdzane będą miedzy innymi:

1. W jaki sposób wykonują prace pracownicy i czy robią to z zachowaniem zasad BHP.

2. Czy istnieją czynniki niebezpieczne lub uciążliwe w procesie pracy.

3. Czy pracownicy stosują w odpowiedni sposób środki ochrony indywidualnej.

4. W jaki sposób kadra kierownicza wywiązuje się z nadzoru nad pracownikami.

5. Sprawdza warunki sanitarne i higieniczne oraz czystość w miejscu pracy.

6. Kontrola aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich.

7. Poprawność zawierania i rozwiązywania stosunku pracy.

8. Kontrola prowadzenia spraw kadrowych.

9. Kontrola prowadzonych rejestrów.

I wiele innych w zakresie BHP.

 

VI Instrukcje BHP

 

Opracujemy dla Państwa wymagane przez prawo i zasady BHP instrukcje stanowiskowe i instrukcje wewnątrzzakładowe. Pomożemy w doborze oznakowania Ppoż. I ewakuacyjnym, dobierzemy piktogramy do zastosowanych w produkcji środków chemicznych.

 


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 Łódź

e-mail: kmg@bhpkadryplace.plObsługa Klienta:
tel. 606 450 336

e-mail: kmg@bhpkadryplace.pl2012-2016
Wszelkie prawa zastrzeżone

Facebook