Strona główna > Oferta > Usługi BHP

Usługi BHP Łódź

Kompleksowa obsługa BHP (Outsourcing)

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
 • Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.
 • Kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Uczestniczenie podczas kontroli jednostek kontrolujących takich jak PIP i PIS.
 • Nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych.
 • Oraz inne nie wymienione wyżej usługi w zakresie BHP.

Zapytaj o Szczegóły oferty

Wypadki przy pracy

Nasza firma przygotowuje pełną dokumentację związaną z wypadkiem przy pracy biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. W ramach dochodzenia zostają przesłuchani poszkodowani i świadkowie oraz przeprowadza się oględziny miejsca wypadku i przeprowadza procedurę ustalenia czy wypadek był wypadkiem przy pracy czy nie był i jakie były przyczyny wystąpienia wypadku.

Ze względu na złożoność procesu ustalenia okoliczności wypadku i przeprowadzenie procedury i dokumentacji powypadkowej zachęcamy do korzystania z naszych usług w tym zakresie.

 • Pełna dokumentacja powypadkowa.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo istotnym aspektem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poprzez identyfikację zagrożeń na stanowisku pracy pozwala na przeciwdziałanie lub eliminację tych zagrożeń. Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca ma obowiązek przeprowadzić na wszystkich występujących u pracodawcy stanowiskach pracy i w przypadku gdy:

 • Ryzyko zawodowe dla wszystkich stanowisk pracy.

Nasza firma przygotowuje pełną dokumentację z zakresu Oceny Ryzyka Zawodowego z wykorzystaniem wysokiej jakości oprogramowania, zawansowanych metod identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy.

Dokumentacja BHP

W tej dziedzinie zajmiemy się pełną dokumentacją BHP w Państwa firmie

 • Dokumentacja powypadkowa i rejestr wypadków przy pracy.
 • Dokumentacja chorób zawodowych i rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe.
 • Dokumentacja dotycząca szkoleń BHP.
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
 • Wewnątrz zakładowe procedury i zarządzenia dotyczące spraw BHP w firmie.
 • Prowadzenie rejestru wyników pomiarów, badań lekarskich, i szkoleń bhp.
 • Dokumentacja analizy stanu BHP.

Dobór obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej

 • Stworzymy dla Państwa firmy zasady gospodarowania obuwiem i odzieżą roboczą oraz pomożemy w doborze środków ochrony indywidualnej na określonym stanowisku.
 • Zaprowadzimy rejestr środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.

Nadzór nad warunkami pracy

W ramach tej usługi nadzór nad warunkami pracy prowadzony przez zewnętrznego pracownika służb BHP. Kontrola ta ma na celu zidentyfikowanie nieprawidłowości w procesach technologicznych i pracy w Państwa firmie. Cykliczne przeprowadzanie kontroli zmniejsza ryzyko strat finansowych podczas kontroli jednostek kontrolujących takich jak PIP i PIS. W ramach kontroli sprawdzane będą miedzy innymi:

  W ramach kontroli sprawdzane będą miedzy innymi:

 • W jaki sposób wykonują prace pracownicy i czy robią to z zachowaniem zasad BHP.
 • Czy istnieją czynniki niebezpieczne lub uciążliwe w procesie pracy.
 • Czy pracownicy stosują w odpowiedni sposób środki ochrony indywidualnej.
 • W jaki sposób kadra kierownicza wywiązuje się z nadzoru nad pracownikami.
 • Sprawdza warunki sanitarne i higieniczne oraz czystość w miejscu pracy.
 • Kontrola aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich.
 • Poprawność zawierania i rozwiązywania stosunku pracy.
 • Kontrola prowadzenia spraw kadrowych.
 • Kontrola prowadzonych rejestrów.

Instrukcje BHP

 • Opracujemy dla Państwa wymagane przez prawo i zasady BHP instrukcje stanowiskowe i instrukcje wewnątrzzakładowe. Pomożemy w doborze oznakowania Ppoż. I ewakuacyjnym, dobierzemy piktogramy do zastosowanych w produkcji środków chemicznych.

KMG


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 ŁódźFacebook