Organizacja szkoleń w dziedzinie BHP wynika z obowiązujących przepisów
- podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

WEJŚCIE DO STREFY KLIENTA >

SZKOLENIA BHP ONLINE (samokształcenie kierowane):
W języku polskim:
- Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
- Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych.
- Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych
- Metodyka instruktażu stanowiskowego.
W języku angielskim:
- Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
- Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych.

SZKOLENIA BHP STACJONARNE:
Szkolenia wstępne BHP:
- instruktaż ogólny
- instruktarz stanowiskowy
Szkolenia okresowe BHP:
- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
- dla pracowników administracyjno-biurowych
- dla pracowników na stanowiskach robotniczych
- dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

USŁUGI BHP
Kompleksowa obsługa BHP (Outsourcing)
- Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej.
- Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
- Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
- Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
- Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
- Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
- Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
- Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
- Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.
- Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
- Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.
- Kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.
- Uczestniczenie podczas kontroli jednostek kontrolujących takich jak PIP i PIS.
- Nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych.
- Oraz inne nie wymienione wyżej usługi w zakresie BHP.
Wypadki przy pracy
- Pełna dokumentacja powypadkowa.
Ocena ryzyka zawodowego
- Ryzyko zawodowe dla wszystkich stanowisk pracy.
Dokumentacja BHP
- Dokumentacja powypadkowa i rejestr wypadków przy pracy.
- Dokumentacja chorób zawodowych i rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe.
- Dokumentacja dotycząca szkoleń BHP.
- Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
- Wewnątrz zakładowe procedury i zarządzenia dotyczące spraw BHP w firmie.
- Prowadzenie rejestru wyników pomiarów, badań lekarskich, i szkoleń bhp.
- Dokumentacja analizy stanu BHP.
Dobór obuwia i odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
- Stworzymy dla Państwa firmy zasady gospodarowania obuwiem i odzieżą roboczą oraz pomożemy w doborze środków ochrony indywidualnej na określonym stanowisku.
- Zaprowadzimy rejestr środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.
Nadzór nad warunkami pracy
- W ramach kontroli sprawdzane będą miedzy innymi:
- W jaki sposób wykonują prace pracownicy i czy robią to z zachowaniem zasad BHP.
- Czy istnieją czynniki niebezpieczne lub uciążliwe w procesie pracy.
- Czy pracownicy stosują w odpowiedni sposób środki ochrony indywidualnej.
- W jaki sposób kadra kierownicza wywiązuje się z nadzoru nad pracownikami.
- Sprawdza warunki sanitarne i higieniczne oraz czystość w miejscu pracy.
- Kontrola aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich.
- Poprawność zawierania i rozwiązywania stosunku pracy.
- Kontrola prowadzenia spraw kadrowych.
- Kontrola prowadzonych rejestrów.
Instrukcje BHP
- Opracujemy dla Państwa wymagane przez prawo i zasady BHP instrukcje stanowiskowe i instrukcje wewnątrzzakładowe. Pomożemy w doborze oznakowania Ppoż. I ewakuacyjnym, dobierzemy piktogramy do zastosowanych w produkcji środków chemicznych.

KADRY I PŁACE
Płace
- Naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie.
- Sporządzanie list płac i zestawień zbiorczych.
- Sporządzanie list płac od umów zleceń i o dzieło.
- Przygotowywanie do realizacji przelewów wynagrodzeń pracowniczych i przelewów do ZUS i US w formie elektronicznej.
- Rozliczanie absencji pracowniczej.
- Sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i US.
- Pełna obsługa sprawozdań do GUS i rozliczenia PFRON.
- Obsługa dofinansowań PFRON i SOD.
- Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-40).
Kadry
- Prowadzenie i aktualizowanie baz danych pracowników.
- Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników.
- Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
- Ewidencjonowanie absencji pracowniczych.
- Monitorowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.
- Przygotowywanie deklaracji i dokumentacji ZUS, GUS, US, PFRON.
- Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
- Uczestniczenie podczas kontroli organów kontrolujących takich jak PIP, US, ZUS, PFRON.
Usługi dodatkowe
- Kontrola procesów kadrowo płacowych u klienta.
- Kontrola teczek osobowych u klienta.
- Korekty deklaracji ZUS za okresu poprzedzające okres współpracy.
- Projektowanie dokumentacji kadrowej: regulaminy.

 


KMG - bhp kadry płace zus
ul. Krasińskiego 12
92-111 Łódź

e-mail: kmg@bhpkadryplace.plObsługa Klienta:
tel. 606 450 336

e-mail: kmg@bhpkadryplace.pl2012-2016
Wszelkie prawa zastrzeżone

Facebook